marka tescil
Türkiye'de bir markanın etkin olarak korunabilmesi için
Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescili şarttır.
HİZMETLER
SINAİ HAKLAR
Patent & Faydalı Model
Marka
Endüstriyel Tasarım
Coğrafi İşaretler
Entegre Devre Topografyalar
Yurt Dışı Tescil

TELİK HAKLARI
Bilim & Edebiyat Eserleri
Müzik Eserleri
Güzel Sanatlar
Sinema Eserleri
Bilgisayar Programları

DANIŞMANLIK & BİLİRKİŞİLİK
Danışmanlık
Bilirkişilik
ISO Kalite Belgelendirme
PATENT ve FAYDALI MODEL

Patent Nedir?
Bir buluş için sahibine devlet tarafından verilen bir patent,sınai mülkiyet haklarından biri olup, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.Ayrıca, buluşunuzu ayrıntılarıyla açıkladığımız belgeye, tescil edildikten sonra patent denilmektedir.

Faydalı Model Nedir?
Faydalı model, Türkiye'de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine verilen, patent niteliğinde koruma sağlayan bir sistemdir.Patentle korunacak Buluşlarda Aranacak Kriterler Nelerdir? Hangi Buluşlar
Patent İle Korunabilir?

Patentle korunacak buluşlarda aranan kriterler şunlardır;
-yenilik
-tekniğin bilinen durumunun aşılması
-sanayiye uygulanabilirlik
Yenilik, başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir. Tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri ise "konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı" nitelik anlamındadır. Sanayiye uygulanabilirlik, buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir. Bu üç kriteri taşıyan buluşlar patent ile korunurlar.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki farklar
Patentler için yenilik , buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlilik kriterleri aranırken, faydalı modeller için sadece yenilik ve sanayiye uygulanabilirlilik kriterleri aranmaktadır.Faydalı model belgesi alınması maliyet ve sürecin kısalığı açısından başvuru sahibinin lehinedir ve araştırma işlemlerinin olmaması nedeniyle daha kolaydır.Ancak başvuru sahipleri yeni olmayan buluşlar için Faydalı Model Belgesi alsalar dahi, daha sonra itiraz sahiplerinin açabilecekleri davalar sonucunda mahkeme tarafından bu belgenin iptali söz konusudur.Bu nedenle özellikle Faydalı Model Belgesi başvuru sahiplerinin yeni olmayan konularda başvuru yapmamaları zaman ve para kaybı olmaması açısından kendi faydalarınadır.
Faydalı Model için koruma süresi 10 yıl,İncelemesiz patent için 7 yıl , incelemeli patent için20 yıldır.

Patent Verilemeyecek Konular Ve Buluşlar
Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için patent kapsamı dışında kalır ve bunlar için koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.
a - Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
b - Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
c - Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;
d - Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
e - İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.
(e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz.
Aşağıda belirtilen buluşlar patent verilerek korunmaz:
a - Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
b - Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

Patentten Gelir Elde Etmek Mümkün müdür?
Patent sahibi patentini aşağıdaki şekillerde kullanabilir:
- Ürünü sadece kendi üretebilir,
- Sözleşme ile üretim ve satıştan gelir elde edebilir,
- Patent haklarını başka kişilere devredebilir,
- Lisans verme yoluyla patent haklarından kar payı alabilir, Tpe , buluş sahipleine işleri ile ilgili tavsiye veya buluşları için maddi destek vermemektedir.